Een open participatief planproces voor
vier landgoederen in het dorp Oosterbeek

Vereniging ‘Vrienden van Park Hartenstein e.o.’

Stichting ‘Ruimte Denken’

Stichting ‘Dorpsplatform Oosterbeek’

2016

Aanleiding

In Oosterbeek liggen vier landgoederen die landschappelijk en cultuurhistorisch een samenhangend geheel vormen: Park Hartenstein, de Hemelse Berg, de Lage Oorsprong  en de Pietersberg. De aanleiding tot het gezamenlijk initiatief is enerzijds terug te voeren op recente bouwprocessen op voormalige landgoederen in de omgeving van Oosterbeek. Bouwprocessen die weinig rekening hielden met bestaande landschappelijke – en cultuurhistorische waarden. Anderzijds is het initiatief terug te voeren op aanwezige, soms sluimerende, bouwambities in relatie tot de vier genoemde landgoederen.

Initiatief

De drie organisaties, vereniging Vrienden van Park Hartenstein, stichting Dorpsplatform Oosterbeek en stichting Ruimte Denken, zijn in 2015 overeengekomen om samen met in en om het gebied woonachtige burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties dit jaar (2016) te starten met het opstellen van een gebiedsontwikkelingsplan op hoofdlijnen voor de vier bovengenoemde voormalige landgoederen. Plus, en dit in samenwerking met de gemeente, oplossingen te bedenken voor de locatie van de voormalige Reijenga-mavo aan de Talsmalaan. Een initiatief waarbij belanghebbenden vanaf het allereerste begin betrokken zijn en dat ontwikkeld wordt op basis van vertrouwen tussen deelnemende partijen. Naast bewoners zijn dat eigenaren en pachters van de gebieden, in het gebied actieve bedrijven en maatschappelijke organisaties.  De gedachte aan een open planproces past bij de nieuwe bestuursvisie van de gemeente Renkum, waarin de overheid burgers faciliteert bij het vormgeven van o.m. de eigen omgeving. Natuurlijk, ook belangstellende burgers worden hier uitgenodigd om met ideeën te komen die een bijdrage kunnen leveren voor de toekomst van het voormalige landgoederengebied.

Toelichting ‘open participatief planproces’

Een open participatief planproces zien de initiatiefnemers als een proces dat veel verder gaat dan het organiseren van een klankbordgroep, een bewonersbijeenkomst of een ontwerpatelier zoals dat bij het volgen van een bestemmingsplanprocedure te doen gebruikelijk is. De bedoeling van dit open participatief planproces is te komen tot een ruimtelijk ontwikkelingsplan voor het gebied waarbij betrokkenen vanaf het allereerste begin betrokken zijn. Een voorwaarde om een kwalitatief goed plan te ontwikkelen. Een plan dat ontstaat:

  • op basis van vertrouwen tussen belanghebbenden en
  • waar belanghebbenden achter kunnen staan (draagvlak).

Resultaat

Het  resultaat zal bestaan uit drie onderdelen:

  1. een gedragen gebiedsontwikkelingsplan Hartenstein e.o. (locatie Talsmalaan incl. sportpark en gebied Airborne monument) dat in tekst en beeld is weergegeven (april 2017);
  2. een gedragen ‘over all’-gebiedsontwikkelingsplan voor de vier landgoederen op de helling, dat eveneens in tekst en beeld is weergegeven (mei 2017);
  3. een beeldend verslag van het planproces (mei 2017).

Suggesties?

De initiatiefnemers nemen graag kennis van suggesties/ideeën die in het gebiedsplan volgens u zouden kunnen worden opgenomen. Wij ontvangen deze graag via het e-mailadres:

info@landgoederenopdehelling.nl