Participatief open planproces:
4 LANDGOEDEREN OP DE HELLING

Doel

Het in 2016 en in 2017 uitvoeren van een burgerinitiatief dat moet  leiden tot een toekomstperspectief voor vier landgoederen in Oosterbeek: Hemelse berg, Laag Oorsprong, Pietersberg en Hartenstein (incluis het aandragen van oplossingen voor de oude schoollocatie aan de Talsmalaan). Dit toekomstperspectief willen we ontwikkelen en aangedragen op basis van brede steun door de bevolking.

De organisaties achter het planproces

Vereniging Vrienden van Park Hartenstein en omgeving

De vereniging VvPHe.o. is een belangenorganisatie en zij heeft als hoofddoel:

  • het ontwikkelen van activiteiten die leiden tot herstel en behoud van de aanwezige cultuurhistorische – en recreatieve waarden van (voormalige buitenplaats) Park Hartenstein;
  • het ontwikkelen van activiteiten die leiden tot herstel en behoud van de aanwezige landschappelijke -, cultuurhistorische -, ecologische- en natuurwaarden van de gebieden Sonnenberg, Pietersberg, Hemelsche berg en Laag Oorsprong.

Ga naar de website: www.vriendenvanparkhartenstein.nl

Stichting Ruimte Denken

De stichting Ruimte Denken heeft als hoofddoel:

  • het bevorderen dat verbeeldingskracht en creatieve activiteit worden ingezet bij vraagstukken ter verbetering van de omgevingskwaliteit van het landschap en de stad;
  • het stimuleren van kunst in de openbare ruimte en de kwaliteit van het  publieke domein;
  • het bevorderen van gedachtevorming en ontwikkeling van ideeën en concepten over functie, toepassing en gebruik van kunst voor het algemeen maatschappelijk nut en welzijn (met nadruk op bestendigheid).

Ga naar de website: www.ruimte-denken.nl

Stichting Dorpsplatform Oosterbeek

De stichting Dorpsplatform Oosterbeek stelt zich ten doel:

  • de algemene belangen van het dorp Oosterbeek te behartigen;
  • de leefbaarheid te bevorderen;
  • een bijdrage te leveren aan een goed woonklimaat.

Ga naar de website: www.dorpsplatformoosterbeek.nl